Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE

Opis organizacji

Najogólniejszym celem działań Fundacji jest wszechstronne wsparcie i pomoc dziecku i rodzinie, w tym zwł. osobom z FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders czyli Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych). Dla realizacji powyższych celów Fundacja podejmuje adekwatne działania, w tym zwł. działalność naukową, edukacyjną, profilaktyczną, diagnostyczną, terapeutyczną, rehabilitacyjną, poradniczą, opiekuńczą, wychowawczą, socjalną, dobroczynną, a w szczególności poprzez:

 • Prowadzenie centrum diagnozy, terapii, edukacji i profilaktyki FASD i innych zaburzeń rozwojowych oraz powołanie innych ośrodków wsparcia i pomocy dzieciom i młodzieży i ich rodzinom.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej służącej realizacji celów statutowych.
 • Animowanie i realizowanie badań naukowych służących realizacji celów statutowych, a zwł. nad problematyką FASD i zagadnieniami pomocniczymi.
 • Inicjowanie, przygotowanie, prowadzenie i wspieranie programów i projektów naukowych, edukacyjnych, profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, poradniczych, opiekuńczych, wychowawczych, socjalnych, charytatywnych i innych służących realizacji celów statutowych, a zwł. pomocy osobom z FASD i osobom z innymi zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzinom.
 • Prowadzenie konsultacji, poradnictwa, kampanii edukacyjnych i profilaktycznych, szkoleń, warsztatów i konferencji realizujących cele Fundacji.
 • Podejmowanie interwencji na rzecz dziecka i rodziny, a zwł. w sprawach dotyczących osób z FASD i osób z innymi zaburzeniami rozwojowymi, reprezentowania ich interesów , za ich zgodą, przed szkołą, placówką opiekuńczo-wychowawczą, sądem i innymi instytucjami, w granicach dopuszczalnych prawem.
 • Organizację uzupełniających się działań opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych, terapeutycznych, socjalnych, zdrowotnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i innych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie, a zwł. osobom z FASD i osobom z innymi zaburzeniami rozwojowymi.
 • Organizowanie czasu wolnego oraz różnych form wypoczynku i rehabilitacji dla dzieci i młodzieży, a zwł. dla osób z FASD, i ich rodzin.
 • Organizację i aktywizację zawodową osób w trudnej sytuacji, a zwł. osób z FASD i osób z innymi zaburzeniami rozwojowymi.
 • Animowanie wydarzeń o charakterze kulturalnym, artystycznym, naukowym, edukacyjnym, oświatowym, turystycznym, profilaktycznym i charytatywnym ukierunkowanym na profilaktykę i edukację, zwł. w zakresie FASD oraz innych zaburzeń rozwojowych.
 • Przyznawanie stypendiów i nagród, udzielanie pomocy finansowej i materialnej osobom z FASD i osobom z innymi zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzinom.
 • Przyznawanie stypendiów, nagród i dotacji osobom zasłużonym dla działalności na rzecz dziecka i rodziny, a zwł. dla osób z FASD.
 • Współpracę z organami władzy publicznej i samorządowej, kościołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, edukacyjnymi, pracodawcami oraz środkami masowego przekazu.
 • Wyrażanie opinii i stanowiska wobec problemów i rozwiązań mieszczących się w celach i zadaniach Fundacji.
 • Organizację współpracy międzynarodowej, wymiany doświadczeń i upowszechniania dorobku naukowego i praktyki Fundacji, a zwł. w zakresie pomocy osobom z FASD i osobom z innymi zaburzeniami rozwojowymi i ich rodzinom.
Odwiedź naszą witrynę

Śledź nasze aktualizacje na facebooku

Zespół

Katarzyna Sulima

Prezes. Jestem nauczycielem z pasją. Moim celem jest, aby dzieci były bezpieczne i szczęśliwe, staram się stworzyć dobrą atmosferę w grupie pełnej szacunku i akceptacji, gdzie każdy czuje się ważny i potrzebny

Łucja Budzyńska

Wiceprezes. Kognitywistka, terapeutka miofunkcjonalna, terapeutka karmienia, terapeutka ręki, trenerka umiejętności społecznych oraz przyszła diagnostka i terapeutka zaburzeń integracji sensorycznej.

Dr hab. Małgorzata Stopikowska

Wiceprzewodnicząca Rady Programowej.

Waldemar Wiaduch

Ojciec w rodzinie zastępczej, doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą

Mgr Marzena Kozłowska

Pedagog, psychotraumatolog

Dr Małgorzata Słowik

Specjalizacja w pedagogice i pracy socjalnej

Mgr Andrzej Majcher

Opis realizowanych inicjatyw społecznych

Centrum Diagnozy, Terapii, Edukacji i Profilaktyki FASD

Najważniejszym projektem Fundacji FASCYNACJE jest Centrum Diagnozy, Terapii, Edukacji i Profilaktyki FASD, które funkcjonuje od 09.09.2016 r; od początku swojego istnienia, tj. 2014 r., Fundacja współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku wspierając interdyscyplinarnie rozwój dzieci wychowujących się w pieczy zastępczej; od 2016 r. prowadzimy diagnozy dla chętnych z terenu województwa, a także w latach 2017-2021 realizowaliśmy projekt diagnostyczno-terapeutyczny dla podopiecznych MOPR w Gdańsku; w 2021 r. zrealizowaliśmy projekt partnerski ENERGA na działania diagnostyczne i terapeutyczne; prowadzimy także diagnozy dla PCPR w Pruszczu Gdańskim, Kościerzynie i MOPS w Sopocie. Na diagnozy w kierunku FASD przyjeżdżają do nas rodziny przede wszystkim z Województwa Pomorskiego, ale nie tylko. Przeprowadziliśmy dotąd ok. 250 diagnoz w kierunku FASD, a corocznie wspieramy terapeutycznie przynajmniej 60-100 dzieci i ich rodziny.

Wakacje i ferie

Wakacje i ferie: co roku organizujemy turnusy terapeutyczne w wakacje i ferie; turnusy były dofinansowane przez Urząd Miasta Gdańska, Pomorski Urząd Wojewódzki i MOPR w Gdańsku; głównym beneficjentem naszych działań są rodziny zastępcze i adopcyjne oraz placówki organizujące pieczę zastępczą, a także dzieci z trudnościami rozwojowymi z rodzin biologicznych

Mieszkania wspomagane

Mieszkania wspomagane: projekty realizowane w latach 2018-2022 na 2 mieszkania dla ogółem 8 wychowanków pieczy zastępczej, finansowanie: Urząd Miasta Gdańska, środki własne

Szkolenia, konferencje, webinaria

Szkolenia, konferencje, webinaria: w 2021 r. przeprowadziliśmy szkolenia dla niemal tysiąca nauczycieli, rodziców, pracowników instytucji pomocowych i studentów kierunków pedagogicznych i psychologicznych; natomiast w bezpłatnych konferencjach i webinariach brało udział przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy (liczba odsłon na dzień 20 stycznia 2022 r.), których codziennie przybywa

Kampania Edukacyjna „Ciąża bez alkoholu – zdrowe rodzicielstwo"

Kampania Edukacyjna „Ciąża bez alkoholu – zdrowe rodzicielstwo”: pod koniec 2021 r. rozpoczęliśmy ogólnopolską akcję, której adresatem jest młodzież szkolna a głównym narzędziem – social media

INSPIRUJĄCE LEKCJESKUTECZNEGO ZARZĄDZANIAPOMORSKIMI NGO
Skip to content