Inspirujące lekcje skutecznego zarządzania Pomorskimi NGO

Opis zadania

Celem głównym projektu pn.: „Inspirujące lekcje skutecznego zarządzania Pomorskimi NGO” jest: „Podniesienie potencjału organizacyjnego 36 organizacji pozarządowych z obszaru województwa pomorskiego, poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia m.in.: szkoleniach, warsztatach, wizytach mentorskich do dnia 31.12.2022r. Cel szczegółowy nr 1: Podniesienie wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu przywództwa, rozwiązywania konfliktów, finansowania zewnętrznego, wśród 72 pracowników organizacji pozarządowych z obszaru województwa pomorskiego, poprzez udział w kompleksowych formach wsparcia m.in.: szkoleniach, warsztatach, wizytach mentorskich do dnia 31.12.2022r. Cel szczegółowy nr 2: Zwiększenie potencjału marketingowego 36 organizacji pozarządowych z obszaru województwa pomorskiego, poprzez udział targach NGO do dnia 31.12.2022r. Cel szczegółowy nr 3: Podniesienie poziomu współpracy i integracji 36 organizacji pozarządowych z obszaru województwa pomorskiego, poprzez współtworzenie i rozwój Platformy Internetowej Projektu Inspirujące lekcje skutecznego zarządzania Pomorskimi NGO do dnia 31.12.2022r.

Obszar realizacji projektu obejmuje województwo pomorskie. W procesie rekrutacji organizacji pozarządowych Wnioskodawca pierwszeństwem udziału w projekcie obejmie organizacje z obszarów miejscowości poniżej 25 tyś mieszkańców. Jak wynika z danych źródłowych organizacje z obszarów wiejskich i miejsko- wiejskich mają najniższe zdolności organizacyjne i cechuje je wolniejszy poziom rozwoju (opis w dalszych częściach wniosku).

Grupę docelową projektu będzie stanowiło bezpośrednio 72 pracowników/współpracowników organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Poprzez objęcie wsparciem pracowników, skorzystają również same organizacje (36), dzięki czemu zwiększy się ich potencjał organizacyjny. Wnioskodawca planuje objąć wsparciem dwóch pracowników z każdej organizacji przy zachowaniu zwiększonego udziału kobiet (60%), oraz min. 30% udziału osób powyżej 50 r.ż. Wskazane grupy osób cechuje trudniejsza sytuacja na rynku pracy i posiadają więcej barier związanych z kształceniem poza formalnym i podnoszeniem wiedzy (szczegółowy opis w dalszych częściach wniosku).

Okres realizacji projektu zaplanowano w terminie od 30.06.2021r. do 31.12.2022r. Projekt będzie realizowany przez 18 miesięcy. Wnioskodawca zaplanował działania projektowe mając na uwadze racjonalność wydatków i efektywność procesów projektowych.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

  1. Zadanie 1: Inspirujące Lekcje Doskonalenia Liderów NGO – Warsztaty wyjazdowe – 3 grupowe wyjazdy x 24 osoby. Podczas warsztatów podział na 2 grupy 12 osobowe.
  2. Wizyty mentorskie we wszystkich organizacjach należących do projektu Inspirujące lekcje skutecznego zarządzania Pomorskimi NGO
  3. Stworzenie Platformy Internetowej projektu Inspirujące lekcje skutecznego zarządzania Pomorskimi NGO wraz z kontem na Facebooku
  4. Skuteczne lekcje pozyskiwania funduszy na działalność NGO wraz z elementami zarządzania projektami oraz poznanie technik użytkowania social mediów – distance learning.
  5. Targi wszystkich NGO biorących udział w projekcie Inspirujące lekcje skutecznego zarządzania Pomorskimi NGO.
  6. Ewaluacja projektu – będzie realizowana podczas wszystkich etapów projektu. Na zakończenie projektu zostanie zorganizowana Konferencja Podsumowująca działania projektu Inspirujące lekcje skutecznego zarządzania Pomorskimi NGO.
  7. Rozwój instytucjonalny w którym Wnioskodawca skorzysta ze szkoleń rozwojowych celem rozwoju własnych zasobów kadrowych jak również rozbudowana zostanie strona internetowa Wnioskodawcy. Uzupełnieniem będzie zakup komputera z oprogramowaniem jako niezbędne narzędzie służące realizacji bieżących zadań.
  8. Koszty administracyjne – w proces zarządzania projektem zostanie zaangażowana osoba z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami. Niezbędne będzie również korzystanie z usług biura rachunkowego.
INSPIRUJĄCE LEKCJESKUTECZNEGO ZARZĄDZANIAPOMORSKIMI NGO
Skip to content