Stowarzyszenia Seniorów Ziemi słupskiej Alternatywa w Słupsku

Opis organizacji

Stowarzyszenie Seniorów Ziemi Słupskiej „Alternatywa” zostało założone na spotkaniu założycielskim w dniu 28 grudnia 2020 r. Grupa 10 założycieli znając potrzeby seniorów oraz widząc potrzebę prowadzenia działań na rzecz seniorów miasta Słupska oraz powiatu słupskiego podjęła decyzję o założeniu własnego Stowarzyszenia.

W dniu 3 marca 2021 r. uzyskaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i od tego momentu podejmujemy aktywnie działania na rzecz społeczności senioralnej.

Kluczowe cele Stowarzyszenia to:

 • aktywowanie środowiska seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego,
 • inicjowanie i podtrzymywanie więzi koleżeńskich wśród seniorów,
 • organizowanie dla członków Stowarzyszenia spotkań, szkoleń, odczytów, wycieczek, imprez kulturalnych itp.,
 • organizowanie grup zainteresowań o tematyce zawodowej, kulturalnej, sportowej, rękodzielniczej itp. w zależności od potrzeb oraz wspieranie ich aktywności oraz umożliwianie dalszego podnoszenia kwalifikacji i sprawności w interesujących ich dziedzinach,
 • prowadzenie Klubu Seniora „ Alternatywa” oraz nawiązywanie kontaktów z innymi Klubami Seniora działającymi w regionie, kraju i zagranicą,
 • działanie na rzecz zwiększenia udziału i aktywności seniorów w życiu społecznym, w tym również w życiu społeczności lokalnej,
 • wspieranie oraz realizacja innych zgłaszanych i podejmowanych przez seniorów inicjatyw,
 • propagowanie kultury i sztuki,
 • upowszechnianie zdrowego trybu życia – ochrona i promocja zdrowia,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • prowadzenie działań ekologicznych,
 • propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów,
 • podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • propagowanie idei wolontariatu,
 • promowanie społecznego zaangażowania seniorów, zwłaszcza w relacjach międzypokoleniowych.
Odwiedź naszą witrynę

Śledź nasze aktualizacje na facebooku

Zespół

Stanisław Brzozowski

Prezes

Małgorzata Żebrowska

Wiceprezes

Helena Kościuszenko

Sekretarz zarządu

Elżbieta Stankowska-Raczek

Skarbnik

Jadwiga Dzierżyńska-Wilk

Członek zarządu

Irena Parniewska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Alicja Koniewska

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Alicja Sochacka

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Krystyna Seemann

Członek Komisji Rewizyjnej

INSPIRUJĄCE LEKCJESKUTECZNEGO ZARZĄDZANIAPOMORSKIMI NGO
Skip to content